De aanvragende instelling moet in Almelo gevestigd zijn. De aanvraag of het project moet een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) betreffen en mag geen winstoogmerk hebben.
Verzoeken om financiële ondersteuning moeten kort en bondig zijn en gepaard gaan met een overzichtelijke staat van inkomsten en uitgaven. Van de aanvragende instelling wordt verwacht dat zij zich er ook voor inspant zo veel mogelijk zelf inkomsten te genereren. Soms wordt gevraagd na de uitvoering of voorstelling een overzicht van de uiteindelijke baten en lasten te verstrekken.