Reglement Stadsfonds Cultuurprijs

 1. Artikel 1
  1. Stichting Stadsfonds Almelo heeft een Stadsfonds Cultuurprijs ingesteld, bestaande uit een sculptuur en een geldbedrag van 500 euro per jaar, ingaande 2011 tot en met 2014.
  2. De in het vorige lid bedoelde prijs wordt toegekend, mits de jury vindt dat voldaan is aan de criteria die gesteld zijn in het navolgende artikel.
 2. Artikel 2
  1. De prijs wordt toegekend aan personen, verenigingen en organisaties die in het verstreken jaar een opvallende prestatie dan wel een bijzondere bijdrage aan de Almelose culturele samenleving hebben geleverd.
  2. De prijswinnaar is een Almeloër of in Almelo gevestigd.
  3. De prestatie of bijdrage dient geen eigen zakelijk of commercieel belang.
  4. De bijdrage of prestatie is bij voorkeur ‘onderscheidend’ en ‘vernieuwend’.
  5. Activiteiten die beroepshalve worden verricht, worden uitgesloten.
  6. Bij kandidaatstelling gaat het niet om langdurige betrokkenheid. Wel moet het om meer dan een incident gaan, dus om een organisatie of iemand die een bestendige of continue bijdrage heeft geleverd van hoge toegevoegde waarde.
 3. Artikel 3
  1. De kandidaatstelling en toekenning van de prijs geschieden door een jury.
  2. De uitreiking van de prijs geschiedt door oud-wethouder Bert Kuiper of een plaatsvervanger.
  3. Voor de organisatie van de prijsuitreiking is verantwoordelijk: het bestuur van de Stichting Stadsfonds Almelo. Dit bestuur kan geen beslissende invloed uitoefenen op de prijstoekenning.
 4. Artikel 4
  1. De jury bestaat uit drie leden.
  2. Ten minste één bestuurslid komt voort uit het bestuur van de Stichting Stadsfonds Almelo.
  3. De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan. 
 5. Artikel 5
  1. De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
  2. De volgorde van de nominaties wordt bepaald aan de hand van een scoringslijst per inzending.
 6. Artikel 6
  1. Het dagelijks bestuur van Stichting Stadsfonds Almelo bepaalt, in overleg met de jury, de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.
  2. Het behoort mede tot de taak van het bestuur van de Stichting Stadsfonds Almelo dat er voldoende gekwalificeerde kandidaten zijn met een brede spreiding over de aard van de activiteiten.
 7. Artikel 7
  1. De prijs wordt in 2014 voor de vierde en laatste keer toegekend. De wethouder die op dat moment cultuur in zijn of haar portefeuille heeft, wordt gevraagd aan de prijs een passende en definitieve bestemming te geven.